free hosting IP và SEO

Khi hositng tại 1 DC nào bình thường chúng ta sử dụng share IP. Khi đó website chúng ta sẽ chung với rất nhiều các website khác. Đã có cuộc …